CoronaNorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Coronaläget i länet: Något minskad smittspridning

En något minskad smittspridning av covid-19 samt en svag, men dock, nedåtgående trend när det kommer till dem som behöver intensivård. Så sammanfattar Länsstyrelsen läget i länet just nu.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, rapporterar Region Östergötland att det finns en svagt nedåtgående trend av covid-19-patienter som de senaste veckorna har varit inlagda på IVA. Dessutom är det färre kommuner som rapporterat bekräftade fall på särskilda boenden. Läget inom många kommuner är dock fortsatt ansträngt på grund av sjukfrånvaro. Även Region Östergötland rapporterar om fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården, framförallt för patienter som väntar på planerade operationer.

– Det är positivt att vi kan börja skönja dessa tendenser, men än så länge är det för tidigt att kunna dra några slutsatser om det är ett trendbrott vi ser. Det är fortfarande ett allvarligt läge och lika viktigt som förr att ta sitt ansvar och följa gällande råd och restriktioner, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland, i ett uttalande på Länsstyrelsens hemsida.

Flera aktörer rapporterar även påverkan på andra samhällssektorer, som exempelvis handel och industri, information och kommunikation samt lednings- och stödfunktioner i offentlig förvaltning. Några aktörer uppger att det i nuläget är svårt att bedöma hur samhället kommer påverkas framöver.

– Flera har rapporterat en oro för de långsiktiga konsekvenserna av covid-19. Jag delar bedömningen att vi behöver påbörja ett analysarbete i syfte att kunna identifiera konsekvenserna för olika delar av befolkningen, säger Carl Fredrik Graf.

Läget just nu:

  • Region Östergötland rapporterar att flödet av covidpatienter i vården påverkar hela sjukvårdssystemet. Tendenser till minskad smittspridning finns, dock ännu inte i sådan omfattning att slutsatser kan dras. Under den gångna veckan har mellan 14–17 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 78–95 i övrig slutenvård. En svag nedåtgående trend under de två sista veckorna. Antalet vaccinerade i länet uppgår till cirka 14 000.
  • Läget i många kommuner är fortsatt ansträngt avseende sjukfrånvaro. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden har minskat från 11 till 6 av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
  • Tillsyn enligt covid-19 lagen har genomförts i 9 av länets 13 kommuner. Det uppstår många gånger svåra gränsdragningar kring vilka verksamheter som berörs av olika regelverk. Information om den nya lagstiftningen har inte nått fram till mindre butiker i samma utsträckning som större verksamheter och butiker som är del av större organisationer.
  • Till och med den 29 januari har 30 personer varslats i Östergötland och 13 företag har gått i konkurs vilket berör 16 anställda, sedan årsskiftet. Under vecka 3 var 20 829 personer inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 112 personer från vecka 2. Jämfört med samma tidsperiod år 2020 är omkring ytterligare 1900 personer arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån är 8,2 procent totalt och bland unga 13,3 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button