CoronaLinköpingNorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Corona: Länets sjukhus återgår till normalläge

Sedan de första fallen av covid-19 upptäcktes i början av mars har Region Östergötland har haft en särskild sjukvårdsledning etablerad. De tre sjukhusen i länet har varit i stabsläge. 

Nu avvecklas den särskilda sjukvårdsledningen efter nästan sex månader, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Vi bedömer att vi nu kan hantera arbetet kopplat till coronapandemin i vår normala organisation. Det betyder inte att vi blåser faran över, utan vi har en fortsatt hög beredskap, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Sedan toppen i början av april, då mer än 130 patienter med covid-19 vårdades vid länets sjukhus, har situationen successivt förbättrats och allt färre har behövt sjukhusvård. Den 1 september återgår regionen därför till normalläge och avvecklar särskild sjukvårdsledning.

– Läget är nu sådant att vi kan återgå till den normala styrningen och ledningen av hälso- och sjukvården och att vi inte längre behöver hantera coronapandemin som en särskild händelse, säger vårddirektör Jessica Frisk, som under pandemin tidvis haft rollen som sjukvårdsledare i den regionala staben.

Särskild sjukvårdsledning innebär att en stab med mandat att fatta beslut och fördela resurser har lett sjukvårdsorganisationen. Till staben har ett stort antal expertfunktioner knutits, som smittskydd, primärvård, diagnostik, läkemedel, inköp, IT och medicinsk teknik, fastighet, kommunikation och HR. En regionövergripande arbetsgrupp bildas nu och kommer att ansvara för det fortsatta arbetet med pandemin. I gruppen ingår representanter för sjukhusen och flera av de expertfunktioner som varit involverade i särskild sjukvårdsledning.

– Att vi avvecklar särskild sjukvårdsledning innebär inte att vi blåser faran över, utan arbetet med att förebygga sjukdomsutbrott och ta hand om patienterna fortsätter och vi har en hög beredskap om läget skulle förändras, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Han understryker att ett gott samarbete inom regionen, men även med länets kommuner och andra myndigheter, har bidragit till att hanteringen av pandemin fungerat väl.

– Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla medarbetare som – i olika roller – har bidragit till det fantastiska arbete som gjort att vi klarat av den enorma belastning som pandemin medfört på ett så bra sätt, säger Krister Björkegren.

Relaterade artiklar

Back to top button